Selection

Teapots

@TOUSLESPRODUITS@ Teapots

Iron teapot
with an enamelled interior.
View product
ITOME TEAPOT 600ML RED ITOME TEAPOT 600ML RED ITOME TEAPOT 600ML RED ITOME TEAPOT 600ML RED Iron 135,00 €
Iron teapot
with an enamelled interior.
View product
ITOME TEAPOT 600ML BLACK ITOME TEAPOT 600ML BLACK ITOME TEAPOT 600ML BLACK ITOME TEAPOT 600ML … Iron 139,00 €
Iron teapot
with an enamelled interior.
View product
ITOME TEAPOT 600ML RED ITOME TEAPOT 600ML RED ITOME TEAPOT 600ML RED ITOME TEAPOT 600ML RED Iron 139,00 €
ORIGAMI TEAPOT 320ML ORIGAMI TEAPOT 320ML ORIGAMI TEAPOT 320ML ORIGAMI TEAPOT 320ML Iron 197,00 €
ORIGAMI TEAPOT 320ml ORIGAMI TEAPOT 320ml ORIGAMI TEAPOT 320ml ORIGAMI TEAPOT 320ml Iron 197,00 €
  • Hiratsubo. Théière en fonte.
TOKONAME KYUSU 480ML TOKONAME KYUSU 480ML TOKONAME KYUSU 480ML TOKONAME KYUSU 480ML Ceramic 89,00 €
TOKONAME KYUSU 480ML TOKONAME KYUSU 480ML TOKONAME KYUSU 480ML TOKONAME KYUSU 480ML Ceramic 89,00 €
NAMBAN YOUHEN KYUSU 200ML NAMBAN YOUHEN KYUSU 200ML NAMBAN YOUHEN KYUSU 200ML NAMBAN YOUHEN KYUSU … Clay 82,00 €
Modern round-shape clay tea pot, ideal for gren teas.
View product
MANMARU KYUSU 200ML MANMARU KYUSU 200ML MANMARU KYUSU 200ML MANMARU KYUSU 200ML Clay 48,00 €
MIZUTAMA 350ML TEAPOT MIZUTAMA 350ML TEAPOT MIZUTAMA 350ML TEAPOT MIZUTAMA 350ML TEAPOT Faience 85,00 €
KONJI KINHANA TEAPOT 350ML KONJI KINHANA TEAPOT 350ML KONJI KINHANA TEAPOT 350ML KONJI KINHANA TEAPOT … Faience 88,00 €
MARUBIRI KYUSU 350ML MARUBIRI KYUSU 350ML MARUBIRI KYUSU 350ML MARUBIRI KYUSU 350ML Ceramic 115,00 €
page 1 sur 3